Sportpedagógia -- 2015. tavasz
(SportPed_GT_ASPNO11_2015tavasz)

Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar

2014/15. tanév II.félév

 

Intézet neve:

Szak megnevezése:                                                                                                  Tagozat:

Szakirány megnevezése:

Tantárgy neve, Neptun-kódja(i): sportpedagógia

Tantárgy óraszáma:                                                kreditértéke:

A tantárgy előkövetelménye(i):

  1. 1.        A kurzus oktató(i): Veressné dr. Gönczi Ibolya(óraadó)
  2. 2.        A kurzus célja:

Áttekintést adni a sporttudomány értelmezéséről, a  neveléstudomány különböző ágaiban rendszerezett alapfogalmakról (pl: szocializáció, nevelés, szükségletek, érdek, érték, szerep, kooperáció, verseny, nevelési stílus, nevelési módszer, kompetencia) és azokról a törvényszerűségekről, szabályokról, elvekről, normákról, amelyek alkalmazásával a sporttevékenység, a sportolók nevelése, felkészítése, versenyeztetése, magánéletének pedagógiai vonatkozásai, valamint a gyógytestnevelés során felmerülő nevelési-oktatási problémák sikeresen megoldhatóvá vállnak.A készségek, kompetenciák tartalmi elemeinek, azok elsajátításának lehetőségeire fókuszálás.(érdekérvényesítés, együttműködési kompetenciák,saját erőforrások, jogok, korlátok és szükségletek azonosításának, értékelésének és megvédésének képessége, projektek, stratégiák tervezése, vezetése, figyelemösszpontosítási képesség, koncentrálóképesség , belső motiváltság a mindennapok kihívásaira, a problémahelyzetek aktív feldolgozására való, autonóm-cselekvés képessége, testi, szellemi

  1. 3.        A kurzus ütemezése, tananyaga

időpont

téma

megjegyzés

febr. 18.

A félév indítása, követelmények,

a beadandó feladatok kritériumai

 

feladattervezés, határidők, szakirodalmak

febr. 25.

 

sporttudomány-sportpedagógia - alapfogalmak

 

sportped/pszich könyv

I.(17-28old)

nevelés-oktatás-stb

márc. 4.

 

a sport szerepe a modern társadalomban és az egyén életében

 

márc. 11.

 

sport és egészségfejlesztés

életrend, szabadidő, sport

 

márc. 18.

sport egyéb funkciói

(sport és politika, profizmus-amatőrizmus, sport-művészet,

sport-szórakoztatás)

 

márc. 25.

neveléstudomány – alapfogalmak

 

a szakirodalmi összeállítás beadása

ápr. 1.

sporttevékenység-nevelési folyamat

a sport nevelőhatása

 

ápr. 8.

pedagógiai cél és feladatrendszer a sportban

 

ápr.15.

sport és oktatás – didaktikai folyamat, alapfogalmak

 

ápr. 22.

pedagógiai tervezés kérdései

 

 

ápr. 29.

motiválás-differenciálás-ellenőrzés

szempontjai

 

máj. 6.

testnevelő/edző pedagógiai szerepe

a csoportos feladat beadása

 

máj. 13.

specifikus kérdések 1. tehetséggondozás, korai szakosítás, sportválasztás

 

máj. 20.

specifikus kérdések2.

 felnőttek és speciális csoportok sportolása

 

 

  1. 4.        Félévközi és vizsgakövetelmények

évközi munka:

-          lehetőség szerint az előadás látogatása

-          önálló szakirodalmi összeállítás megadott szempontok alapján (15-20db-ból álló bibliográfia)  valamely témakörhöz kapcsolódóan, határidő: március 25.

-          csoportmunkában (3-4 fő!!) vagy egyénileg összeállított „egészség nap- sport nap” program általános vagy középiskolás osztálynak, vagy kollégiumi csoportnak (megnevezni a korosztályt, a részletes tevékenységek leírása, időkeretei, személyi és tárgyi feltételei, értékelése, pénzügyi háttere,)határidő: május 6.

A beadandó feladatok elfogadása a vizsgára jelentkezés feltétele

  1. 5.        Értékelés módja: Kollokvium a megadott szakirodalmak alapján
  2. 6.        Kötelező irodalom

Bauer Béla- Szabó Andrea (szerk)(2011): Arctalan nemzedék. NCSSZI. Bp. (Perényi Szilvia tanulmánya: 159-183old.)

Bíróné Nagy Edit: Sportpedagógia. 2004, Dialóg Campus, Budapest

Gábor Kálmán - Jantyák Csaba (szerk)(2006): Ifjúságszociológia. Belvedere, Szeged, (Gábor K. tanulmánya: 384-426old)

Pikó Bettina (2006): Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern társadalomban. L Harmattan KFT, Bp. (58-85old. és 30-39.old)

Szabó Andrea - BauerBéla-Laki László(szerk)(2002): Ifjúság 2000. Nemzeti

Ifjúságkutató Intézet, Bp. (Fábri I. tanulmánya: 166-179.old.)

  1. 7.        Ajánlott irodalom

AszmannA. (szerk.)(2002): HBSC Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása. Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Budapest.

BábosikI. (2004): Neveléselmélet. Nevelés az Európai Unióban. Osiris Kiadó, Budapest.

Szatmári Z. (szerk.) (2009): Sport, életmód, egészség. Akadémiai Kiadó, Budapest

Dorogi L., Bognár J. (szerk.). (2007): Bevezetés a fogyatékos emberek sportjába. Magyar Testnevelési Egyetem Támogató Köre Alapítvány, Budapest

  1. 8.        egyéb információk

az oktató elérhetősége: Veressné dr. Gönczi Ibolya Debreceni Egyetem főépület 208. iroda

telefon:512-900/22094

                                    @-cím: gonczi.ibolya@arts.unideb.hu

 

Debrecen, 2015. február

Veressné dr. Gönczi Ibolya sk.

egyetemi docens, tanszékvezető

 

A kurzussal és a követelmények teljesítésével kapcsolatos kérdésekben a Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata, illetve a Gazdaságtudományi Kar kiegészítései, valamint a Debreceni Egyetem Etikai Kódexe az irányadók.